Castellano | Euskara | Gallego

Presentacio

PER UN GRAN ACORD D‘UNITAT DEMOCRÀTICA I REPUBLICANA

L’Estat espanyol està immers en una clara involució democràtica que comporta una perillosa situació autoritària, de repressió política i judicial en què es persegueixen i s’empresonen les persones per les seves idees i de retallades de drets fonamentals.

Davant d’aquesta greu situació creiem que ha arribat el moment de bastir un gran acord d’unitat democràtica i republicana que inclogui totes les forces i organitzacions polítiques de tot l’Estat que estiguin disposades a defensar els valors democràtics i republicans, així com també de tota la ciutadania que, a nivell personal, s’hi vulgui afegir.

El primer pas per aconseguir aquest gran acord el teniu aquí, en aquest document. Us demanem que hi doneu suport i que en feu la màxima difusió possible.

Aquest document, insistim, és només un primer pas que caldrà anar aprofundint i consolidant en els propers mesos.

Català | Euskara | Gallego

Presentación

POR UN GRAN ACUERDO DE UNIDAD DEMOCRÁTICA Y REPUBLICANA

El Estado español se encuentra inmerso en una clara involución democrática que conlleva una peligrosa situación autoritaria, de represión política y judicial, en que se persiguen y encarcelan las personas por sus ideas, y de recortes de derechos fundamentales.

Ante esta grave situación, creemos que ha llegado el momento de construir un gran acuerdo de unidad democrática y republicana que incluya todas las fuerzas y organizaciones políticas de todo el Estado que estén dispuestas a defender los valores democráticos y republicanos, así como también a toda la ciudadanía que, a nivel personal, se quiera añadir.

El primer paso para lograr este gran acuerdo lo tenéis aquí, en este documento. Os pedimos que lo apoyéis y que lo difundáis al máximo.

Este documento, insistimos, es sólo un primer paso que habrá que ir profundizando y consolidando en los próximos meses.

PER UN GRAN ACORD D‘UNITAT DEMOCRÀTICA I REPUBLICANA

Davant els greus esdeveniments de repressió policíaca i judicial patida recentment tant a Catalunya com a Euskal Herria, i el caire regressiu i involucionista de la política espanyola, les persones signants, ciutadanes de les diferents regions i nacions de Estat espanyol, amb sensibilitats polítiques diverses, però que ens uneixen els mateixos valors democràtics i republicans, creiem que, en les properes eleccions al Congrés dels diputats previstes per al proper 10 de novembre, cal donar una resposta democràtica, contundent i efectiva, a la perillosa situació autoritària, d’involució democràtica i de retallades de drets fonamentals que des de fa temps patim a l’Estat espanyol.

Per això EMPLACEM a totes les forces polítiques independentistes i sobiranistes de Catalunya, País Valencià, de les Illes, d’Euskal Herria, de Galícia, d’Andalusia i d’arreu de l’Estat, així com a totes aquelles forces que volen trencar definitivament amb l’anomenat règim del 78, perquè es constitueixin en una candidatura unitària que es presenti a les properes eleccions del 10-N, tant pel Congrés com pel Senat. O, com a mínim, perquè arribin a un acord estratègic que es materialitzi amb uns punts programàtics comuns i la formació d’un únic grup parlamentari.

Una candidatura que defensi la democràcia, les llibertats, els drets fonamentals i el diàleg per damunt de la repressió continuada i la judicialització de la política.

Una candidatura compromesa amb la lluita per l’autodeterminació dels pobles, per les llibertats, per l’amnistia i per la justícia social. Una candidatura que lluiti per les Repúbliques com a única fórmula per a trencar definitivament amb l’herència del franquisme. Una candidatura que representi un vot directe contra el règim monàrquic espanyol i les oligarquies que el mantenen.

Emplacem també a tota la ciutadania de l’Estat espanyol que comparteixi aquests valors democràtics i republicans a pressionar al màxim als partits polítics independentistes, sobiranistes i rupturistes perquè aquesta candidatura sigui possible i pugui esdevenir una autèntica resposta popular a un sistema polític obsolet representat per uns partits ancorats en l’immobilisme i responsables de la situació política actual.

A les nostres mans està el convertir les properes eleccions del 10 de novembre en un autèntic esclat democràtic.

Llibertat, Justícia, Amnistia i Autodeterminació

POR UN GRAN ACUERDO DE UNIDAD DEMOCRÁTICA Y REPUBLICANA

Ante los graves acontecimientos de represión policial y judicial sufrida recientemente tanto en Cataluña como en Euskal Herria, y el carácter regresivo e involucionista de la política española, las personas firmantes, ciudadanas de las diferentes regiones y naciones de España, con sensibilidades políticas diversas, pero a las cuales nos unen los mismos valores democráticos y republicanos, creemos que, en las próximas elecciones al Congreso de los diputados previstas para el próximo 10 de noviembre, hay que dar una respuesta democrática, contundente y efectiva, a la peligrosa situación autoritaria, de involución democrática y de recortes de derechos fundamentales que desde hace tiempo padecemos en España.

Por ello EMPLAZAMOS a todas las fuerzas políticas independentistas y soberanistas de Catalunya, València, de las Islas Baleares, de Euskal Herria, de Galicia, de Andalucía y de todo el Estado, así como a todas aquellas fuerzas que quieren romper definitivamente con el llamado régimen del 78, para que se constituyan en una candidatura unitaria que se presente a las próximas elecciones del 10-N, tanto por el Congreso como por el Senado. O, como mínimo, para que lleguen a un acuerdo estratégico que se materialice en unos puntos programáticos comunes y la formación de un único grupo parlamentario.

Una candidatura que defienda la democracia, las libertades, los derechos fundamentales y el diálogo por encima de la represión continuada y la judicialización de la política.

Una candidatura comprometida con la lucha por la autodeterminación de los pueblos, por las libertades, por la amnistía y por la justicia social. Una candidatura que luche por la/s República/s como única fórmula para romper definitivamente con la herencia del franquismo. Una candidatura que represente un voto directo contra el régimen monárquico español y las oligarquías que lo mantienen.

Emplazamos también a toda la ciudadanía del Estado español que comparta estos valores democráticos y republicanos a presionar al máximo a los partidos políticos independentistas, soberanistas y rupturistas para que esta candidatura sea posible y pueda convertirse en una auténtica respuesta popular a un sistema político obsoleto, representado por unos partidos anclados en el inmovilismo y responsables de la situación política actual.

En nuestras manos está el convertir las próximas elecciones del 10 de noviembre en un auténtico estallido democrático.

Libertad, Justicia, Amnistía y Autodeterminación

POR UN GRANDE ACORDO DE UNIDADE DEMOCRÁTICA E REPUBLICANA

Perante os espiñentos acontecementos de represión policial e xudicial, padecida recentemente tanto en Cataluña como en Euskal Herria, e o carácter regresivo e involucionista da política española, as persoas asinantes, cidadáns das diferentes rexións e nacións do Estado españo, con sensibilidades políticas distintas, mais xunguidas polos mesmos valores democráticos e republicáns, coidamos que, nas vindeiras eleccións ao Congreso dos Deputados, a celebrar o 10 de novembro, deberíamos responder, de xeito contundente e efetivo, á perigosa conxuntura autoritaria, de involución democrática e de redución dos dereitos fundamentais, que dende fai tempo aturamos.

Por conseguinte, EMPRAZAMOS a tódalas forzas arredistas e soberanistas de Cataluña, Valencia, Illas Baleares, de Euskal Herria, de Galiza, de Andalucía e de todo o Estado, así como a todas aquelas forzas que queiran rachar definitivamente co chamado réxime do 78, para constituír unha candidatura unitaria que se presente ás vindeiras eleccións do 10-N, tanto ao Congreso como ao Senado. Ou como mínimo, para que cheguen a un acordo estratéxico materializado nuns puntos programáticos comúns e a formación dun único grupo parlamentar.

Unha candidatura que defenda a democracia, as liberdades, os dereitos fundamentais e o diálogo por enrriba da represión acotío e a xudialización da política.

Unha candidatura comprometida coa loita pola autodeterminación dos Pobos, polas liberdades, pola amnistía e pola xustiza social. Unha candidatura que traballe pola implantación de Repúblicas para esgazar definitivamente o herdo do franquismo. Unha candidatura que supoña un voto directo contra o réxime monárquico español e as oligarquías que o manteñen.

Emprazamos tamén a toda a cidadanía do Estado español, que partille estes valores democráticos e republicanos, a presionar coa maior enerxía aos partidos políticos independentistas, soberanistas e rupturistas para que esta candidatura sexa posibel e poida converterse nunha auténtica resposta popular a un sistema político caduco, representado por uns partidos ancorados no inmovilismo e responsables da situación política actual.

Nas nosas mans está trocar as inmediatas eleccións do 10 de novembro nun xenuíno estouro democrático.

Liberdade, Xustiza, Amnistía e Autodeterminación

BATASUN DEMOKRATIKO ETA ERREPUBLIKARRA BARNEBILDUKO DITUEN AKORDIOAREN ALDE

Katalunian eta Euskal Herrian izandako errepresio polizial eta judizialaren gertakari larrien aurrean, eta espainiar politikaren izaera erregresibo eta inboluzionistaren aurrean, sinatzaileok, sentsibilitate politiko ezberdinak izan arren, balio demokratiko eta errepublikar berdinak batzen gaituzten estatu espainiarreko herrialde eta nazioetako hiritarrok, datorren azaroaren 10ean Diputatuen Kongresurako egingo diren hauteskundeetan, egoera autoritarioari, inboluzio demokratikoari eta Espainiako estatuan aspalditik pairatzen ari garen oinarrizko eskubideen murrizketei erantzun demokratiko, irmo eta eraginkorra eman behar diegula uste dugu.

Hori dela eta, Katalunia, Valentzia, Balear Uharteak, Euskal Herria, Galizia, Andaluzia eta estatu guztiko indar politiko independentista, soberanista eta 78ko erregimenarekin behin betiko apurtu nahi duten indar politiko guztiei dei egiten diegu, Kongresura, zein Senatura, azaroaren 10eko hauteskundeetan hautagaitza bateratu batekin aurkez daitezen. Edo, gutxienez, puntu programatiko amankomun batzuk adostu eta talde parlamentario bakarra osatzea helburu izango duen akordio estrategiko bat lor dezaten.

Etengabeko errepresioaren eta politikaren judizializatzearen aurrean, demokrazia, askatasuna, oinarrizko eskubideak eta elkarrizketa defendatzen dituen hautagaitza bat.

Herrien autodeterminazioaren, askatasunen, amnistiaren eta justizia sozialaren aldeko borrokarekin konprometitutako hautagaitza. Frankismoaren herentziarekin behin betiko apurtzeko formula bakarra den Errepubliken alde borrokatuko duen hautagaitza bat. Espainiako erregimen monarkikoa eta hura sostengatzen duten oligarkien aurkako zuzeneko boto bat irudikatuko duen hautagaitza.

Era berean, balio demokratiko eta errepublikar horiekin bat datozen Espainiako estatuko herritar guztiei dei egiten diegu, egungo egoera politikoaren erantzule diren eta inmobilismoan ainguratutako alderdiek osatzen duten sistema politiko zaharkituari benetako erantzun herritar bat emateko helburuarekin, alderdi politiko independentista, subiranista eta haustura helburu dutenei presio egiteko.

Azaroaren 10eko hauteskundeak benetako eztanda demokratiko bilakatzea, gure esku dago.

Askatasuna, Justizia, Amnistia eta Autodeterminazioa

Qui som

Membres

 • Alicia Casals i Gelpí.
 • Ariadna Benet i Monico.
 • Dolors Feliu i Torrent
 • Enric De Vilalta i Pach.
 • Eudald Carbonell i Roura.
 • Ferran Mascarell i Canalda.
 • Ignasi Faura i Ventosa.
 • Jaume Marfany i Segalés.
 • Joan Carles Roca i Girabau.
 • Joan Contijoch i Amill.
 • Joan Guarch i Calvet.
 • Joan Puig i Cordon.
 • Jordi Manyà i Martínez.
 • Josep Ferrer i Llop.
 • Josep Lluis Fernández Molinet.
 • Josep Pinyol i Balasch.
 • Josep Viana i Crespo.
 • Lluís de Carreras i Serra
 • Màrius Calvet
 • Miquel Strubell i Trueta.
 • Mireia Juanola i Codina.
 • Pere Oriol Costa i Badia.
 • Pere Pugès i Dorca.
 • Ricard Domingo i Clarós.
 • Rosa Maria Dumenjó i Martí.
 • Rosa Maria Quintana i Tomas.
 • Toni Morral i Berenguer.
 • Victor Cucurull i Miralles.
 • Virgili Delgado i Castellanos.

Signo el Manifest

Firmo la petición

ASINO A PETICIÓN

MANIFESTUA SINATU NAHI DUT

Correu enviat


Només et queda un últim pas:
confirma la inscripció fent clic damunt l’enllaç que rebràs al teu correu electrònic.

CORREO ENVIADO


Sólo te queda un último paso
Confirma la inscripción con un clic en el enlace que recibirás en tu correo electrónico.

POSTA BIDALITA


Azken urrats bat besterik etzaizu falta :
Izen-ematea egiaztatu, posta-elektronikoan jasoko duzun loturan klik eginez.

CORREO ENVIADO


So fica un derradeiro chanzo:
Confirma a inscripión con un clique no enlace que recibirás no teu correo electrónico.

Signatura confirmada!


La teva signatura ja ha estat confirmada. No cal que facis res més!

FIRMA CONFIRMADA!


TU FIRMA YA HA SIDO CONFIRMADA. NO ES NECESARIO QUE HAGAS NADA MÁS.

SINADURA BAIEZTATUA!


ZURE SINADURA BAIEZTATUA IZAN DA. EZ DAGO BESTERIK EGIN BEHARRIK.

SINATURA CONFIRMADA!


A TÚA SINATURA XA FOI CONFIRMADA. NON É PRECISO QUE FAGAS REN MÁIS.

Error en l'enviament


No podem enviar-te el correu

ERROR EN EL ENVÍO


No podemos enviarte el correo

ERRO NO ENVÍO


Non podemos remitirche o correo

AKATSA BIDALTZERAKOAN


Ezin izan dizugu posta bidali

Duplicat


JA hi ha registrada una signatura amb aquest document
Si creus que és un error, posa't en contacte amb nosaltres

Duplicado


Ya existe una firma con este mismo documento. Si crees que se trata de un error, por favor, ponte en contacto con nosotros.

Duplicada


Xa existe unha sinatura con este memsmo documento. Se coidas que é un erro, por favor, conecta connosco.

Bikoiztuta


Badago jadanik dokumentu hau erabili duen sinadura bat. Akatsa delakoan baldin bazaude, mesedez, jarri gurekin harremanean.